GestaltNu

GestaltNu

Bedrijfsgegevens

Gestalt Nu
Spiegelnisserkade 184, 3031 VM Rotterdam

info@gestaltnu.nl
+31 (0)6 440 088 80

Kvk nr. 63 27 38 88
Btw nr. NL178904296B01

Artikel 1. Definities

Met “ik”  wordt “Gestalt Nu” bedoeld.
Cliënt: de persoon voor wie de begeleiding van “Gestalt Nu” bedoeld is.
Opdrachtgever: de persoon (b.v. ouder) of instantie die de opdracht aan “Gestalt Nu” verstrekt en zorgt voor betaling en niet de begeleiding ontvangt.

De cliënt en de opdrachtgever kunnen in persoon  dezelfde zijn.
Bij minderjarige is dit echter nooit het geval.

Artikel 2. Wet Bescherming persoonsgegevens

Ik neem de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) in acht.
Voor meer informatie over deze Wet zie: https://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/2018-05-01

Artikel 3. De overeenkomst

De samenwerkingsovereenkomst wordt van kracht door ondertekening ervan door de cliënt en door Gestalt Nu. De cliënt ontvangt hiervan een kopie.

De opdrachtgever verplicht zich tot het betalen van de afgesproken kosten.
De cliënt verplicht zich tot de benodigde persoonlijke inzet en tot het nemen van zijn verantwoordelijkheid voor zichzelf. En ik verplicht mij tot professionele inzet.

Een samenwerkingsovereenkomst loopt in principe niet af.
Wanneer er geen sessie zijn zal deze in een staat van rust blijven tenzij door beide partijen, in overleg, de samenwerkingsovereenkomst wordt beëindigd.

De cliënt en de therapeut hebben te allen tijde het recht met de sessies te stoppen. Hierover zullen beiden overleggen en zo nodig zoeken naar een passend vervolg. Beiden dragen hierbij hun eigen verantwoordelijkheid.

Als opdrachtgever en cliënt niet in persoon dezelfde zijn, wordt de samenwerkingsovereenkomst pas van kracht door het ondertekenen van de opdrachtbevestiging door de opdrachtgever.

Artikel 4. Privacy

Wat tijdens de werkbijeenkomsten van de cliënt met mij wordt besproken, wordt als persoonlijk en vertrouwelijk beschouwd.

Voor overleg met andere hulpverleners is schriftelijke toestemming van de cliënt nodig.

De therapeut mag gegevens over de cliënt aan anderen geven zonder toestemming van de cliënt als er sprake is van een conflict van plichten. Hiervan is sprake wanneer een zwaarwegend belang van de cliënt of het belang van een ander de doorbreking van de geheimhoudingsplicht rechtvaardigt.

Bij het melden van signalen (of vermoedens) van huiselijk geweld of kindermishandeling ben ik verplicht tot het volgen van de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld (www.meldcode.nl).

Artikel 5. Verhindering bij sessies

Wanneer een cliënt verhinderd is een afspraak voor een sessie na te komen, wordt de afspraak uiterlijk 24 uur voor de sessie afgezegd. Bij latere of geen afzegging is de opdrachtgever verplicht de normale kosten, zijnde het bedrag van een sessie van 1uur, voor die sessie te betalen tenzij anders overeengekomen. Bij te laat arriveren voor een sessie wordt voor de facturering gerekend vanaf het afgesproken begin-tijdstip.

Als de therapeut gedurende enige tijd verhinderd is wegens ziekte of vakantie, zal zij indien nodig voor vervanging zorgen of tijdig een andere afspraak inplannen.

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

Betalingen geschieden op basis van facturen. De cliënt toetst die op hun juistheid.

Bij betaling door bedrijven of organisaties met een bankopdracht is het verschuldigde bedrag uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum bijgeschreven op rekening van “Gestalt Nu”. Betalingen zullen allereerst in mindering gebracht worden op de oudst openstaande facturen.

Als het verschuldigd bedrag, ongeacht de wijze van betaling, niet binnen 7 dagen na dagtekening van de factuur is ontvangen mag “Gestalt Nu” vanaf dat moment zonder ingebrekestelling de hiervoor geldende wettelijke rente in rekening brengen en een herinnering sturen. Zie www.wettelijkerente.nl.

Is het verschuldigd bedrag binnen 7 dagen na het sturen van de betalingsherinnering niet ontvangen, dan is “Gestalt Nu” gerechtigd een aanmaning te sturen.

Ik ben gerechtigd voor een aanmaning 12,50 euro administratiekosten in rekening te brengen.

Is het verschuldigde bedrag binnen 7 na dagtekening van de aanmaning niet ontvangen dan is “Gestalt Nu” gerechtigd een incassomaatregel te treffen.

Alle (buiten)gerechtelijke incassokosten welke gemaakt worden ter verkrijging van de voldoening van de factuur in dan wel buiten rechte komen voor rekening van cliënt. Voor de tarieven wordt verwezen naar de Rijksoverheid: Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten https://wetten.overheid.nl/BWBR0031432/2012-07-01.

Klacht- en tuchtrecht

In geval van een klacht treedt de cliënt c.q. opdrachtgever eerst in overleg met “Gestalt Nu” om de klacht in goed overleg te verhelpen.

Afspraak maken
close slider